PODMÍNKY PRO PROVOZ MŠ od 1. 9. 2020
Na základě metodického pokynu MŠMT – Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID -19, stanovujeme následující podmínky pro provoz MŠ.
Opatření ze strany mateřské školy v souvislosti s možným výskytem COVID -19
1.     HYGIENICKÁ OPATŘEN
·         Všichni zaměstnanci MŠ budou zvýšenou měrou dbát o dodržování hygienických zásad a důkladný úklid MŠ.
·         Pedagogové budou průběžně dětem zdůrazňovat zásady osobní a respirační hygieny, tedy že je nutné kašlat a kýchat do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce.
·         Děti budou vedeny k důkladnému mytí rukou. Budou používat ručníky textilní a jednorázové papírové utěrky a dezinfekci.
·         Každé dítě si neprodleně po přezutí a převlečení musí důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem, teprve pak může vstoupit do třídy.  Tyto činnosti bude provádět s pedagogem.
·         Od září bude z hygienických důvodů zrušena aktivita čištění zoubků po obědě.
·         Prostory MŠ budou vedle běžného denního úklidu navíc dezinfikovány k tomu danými dezinfekčními prostředky.
·         Prostory MŠ budou často větrány, nejméně jednou za hodinu po dobu 5 minut.
·         Důkladné čištění všech místností bude prováděno nejméně jednou denně. Nejméně dvakrát denně bude prováděna dezinfekce toalet a umýváren.
·         Několikrát denně bude provedena dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí (např. kliky dveří, stoly, spínače světla).
·         Pedagogové a ostatní zaměstnanci MŠ budou používat jednorázové rukavice při dopomoci s osobní hygienou dětí, při úklidu a likvidaci odpadů.
·         Ložní prádlo bude měněno 1x za 14 dní. Pyžamka budou děti nosit domů každý týden na vyprání.
·         Kurz plavecké výuky je plánován na jaro 2021. Změna může nastat v souvislosti s vývojem epidemiologické situace.
·         Plánovaná divadelní představení konaná v MŠ se uskuteční za zvýšených hygienických pravidel. Změna může nastat v souvislosti s vývojem epidemiologické situace.
·         Plánovaný projektový den mimo MŠ v říjnu se uskuteční, pouze pokud to situace dovolí.
 
2.     PRAVIDLA PRO ZAJIŠTĚNÍ STRAVOVÁNÍ
·         Školní stravování bude probíhat dle stanoveného běžného režimu (viz. Režim dne, Stravovací řád, Provozní řád) za zvýšených hygienických opatření dětí i zaměstnanců MŠ.
·         Jídlo dětem bude servírovat paní kuchařka a pedagogičtí pracovníci MŠ. Všichni budou používat jednorázové rukavice.
 
Opatření ze strany zákonných zástupců
 
·         Zákonný zástupce je povinen informovat pedagogické zaměstnance o důvodu absence dítěte.
·         Zákonný zástupce je povinen zajistit vyzvednutí dítěte ze školy v případě, že dítě bude vykazovat některý z možných příznaků COVID-19.
·         Doprovod dětí s příznaky infekčního onemocnění nemůže vstoupit do MŠ.
·         V případě příznaků COVID-19 kontaktovat telefonicky praktického lékaře.
·         V případě přetrvávajících příznaků infekčního onemocnění u dítěte, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), předložit škole potvrzení odborného lékaře potvrzující tuto skutečnost.
·         U vchodu do MŠ používejte, prosím, dezinfekci na ruce.
·         Doporučujeme rodičům dát dětem do šatny roušku uschovanou v sáčku.
 
V případě podezření na výskyt nákazy COVID-19
Budeme věnovat zvýšenou pozornost příznakům jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu
·           V případě patrných příznaků COVID-19 při příchodu do MŠ nebude dítěti umožněn
vstup do školy.
·           V případě, že se příznaky vyskytnou u dítěte během pobytu v MŠ, neprodleně dojde k poskytnutí roušky a oddělní do samostatné místnosti. Současně budou okamžitě informování zákonní zástupci s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte z MŠ.
·           MŠ je povinna zajistit „oddělní dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a zajistit pro něj dohled zletilé osoby.
·           V těchto uvedených případech má zákonný zástupce telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
 
 
Výskyt onemocnění COVID -19 u dítěte nebo zaměstnance MŠ
 
·         Škola neprodleně kontaktuje příslušnou KHS, ta provádí epidemiologické šetření a sdělí škole další pokyny a opatření.

 
 
Distanční vzdělávání v MŠ
 
·         Mateřská škola má povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Distanční vzdělávání bude spuštěno tehdy, pokud do MŠ nebude moct přijít víc než polovina dětí, kterých se povinná předškolní výchova týká.
 
Podmínky provozu MŠ Uhersko se mohou změnit v souvislosti se změnou epidemiologické situace, popř. na základě nařízení (doporučení) Vlády ČR a MŠMT a MZ. O případných změnách budete neprodleně informováni.
Aktuální informace související s COVID-19 jsou zveřejňovány na webových stránkách školy a vstupních dveřích MŠ.
 
 
Uhersko 31.8.2020
                                                                                                          Bc. Tereza Kaplanová, DiS.
                                                                                                                   ředitelka školy

podmínky-provoz-MŠ-od-1.9.-2020
Stáhnout

Vláda ČR vyhlásila nouzový stav. Více informací ZDE
V případě vyhlášení nouzového stavu mohou být dle krizového zákona č. 240/2000 Sb. na nezbytně nutnou dobu a v nezbytně nutném rozsahu omezena některá práva a svobody. Podrobnější informace naleznete v tiskové zprávě Ministerstva vnitra ZDE

Při péči o dítě mladší 10 let (dítě, které ještě nedosáhlo 10 let věku), které nemůže být z důvodu nařízené karantény docházet do školy či školky náleží zaměstnanci ošetřovné. Nárok na ošetřovné se v tomto případě uplatňuje na tiskopise Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření zařízení. Rodiče nemusí kvůli žádosti o ošetřovné chodit do zařízení osobně, neboť jim může být elektronicky poslán vyplněný formulář, který jim poslouží jako omluvenka z práce. Pro výplatu dávky si pak rodič formulář vytiskne, dovyplní všechny potřebné údaje, podepíše a předá zaměstnavateli. Zaměstnavatel ho spolu s podklady pro výplatu ošetřovného předá příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, která dávku vyplácí. Ošetřovné lze čerpat maximálně 9 kalendářních dnů. Výjimkou jsou případy, kdy je rodič samoživitel, ten může čerpat ošetřovné až 16 kalendářních dnů. Dle výkladu MPSV ze dne 11. 3. 2020 týkajícího se počátku běhu podpůrčí doby u ošetřovného v případě uzavření školy bude počátek běhu podpůrčí doby vázán na termín, který si rodič po uzavření školy individuálně určí. Běh podpůrčí doby pak již nelze přerušit. Detailní informace naleznete ZDE

Formulář žádosti o dávku ke stažení  ZDE (453.84kB)

Základem pro výpočet ošetřovného je průměrný denní příjem za rozhodné období (zpravidla za 12 kalendářních měsíců před měsícem, ve kterém vznikla potřeba péče). Ten se dále podle zákona o nemocenském pojištění upravuje pomocí tří redukčních hranic, tím se získá tzv. redukovaný denní vyměřovací základ. Ošetřovné se vyplácí za kalendářní dny (od prvního dne) a činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu.

Kalkulačka pro výpočet ošetřovného ZDE