O PROGRAMU ZAČÍT SPOLU

Začít spolu je velmi propracovaný vzdělávací systém, který je vhodný pro každé dítě. Vychází z konstruktivistického pojetí vzdělávání, staví na humanistických a demokratických principech ve vzdělávání, při bezpodmínečném uplatňování pedagogického principu zaměřeného na dítě (pedocentrismus).

V ČR působí Začít spolu od roku 1994 a od roku 2004 je součástí Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a dosahuje vynikajících výsledků.

Je zpracován na základě poznatků o fungování dětského mozku… (víte, že do věku 6let se utváří 85% osobnosti?).

K ČEMU VZDĚLÁVÁNÍ V PROGRAMU ZAČÍT SPOLU SMĚŘUJE, CO DÍTĚTI NABÍDNE: 

 • vše důležité pro to, aby se umělo vyrovnávat se současností i budoucností
 • vyrovnávat se se změnami a přijímat je
 • nést za svou volbu odpovědnost
 • být tvořivé
 • rozpoznávat problémy a řešit je

JAK TOHO DOSÁHNEME?

 • podporujeme je v tvořivosti, učení, samostatnosti, zvídavosti
 • známe dítě, jeho vývoj, slabé i silné stránky
 • známe principy jeho vývoje
 • podporujeme dítě s ohledem na jeho osobnost a zvláštnosti
 • úzce komunikujeme a spolupracujeme s rodinou
 • umíme dítěti nabídnout pestré činnosti
 • vedeme děti prožitkem, neboť takto má trvalejší hodnotu

CO K TOMU VYUŽÍVÁME?

 • zejména spolupráci s rodiči
 • uvědomělé pedagogy, kteří se neustále vzdělávají
 • podnětné prostředí 

CÍLE A PRINCIPY PROGRAMU ZAČÍT SPOLU:

 • Program usiluje o to, aby si děti samy budovaly základy pro postoje, znalosti a dovednosti důležité pro člověka, který se bude vyrovnávat s nároky a problémy současnosti i budoucnosti.
 • Připravuje děti na to, aby se v budoucnu aktivně zajímaly o učení, uměly se samy a efektivně učit, učení je bavilo a nebylo pro ně spojeno s nadměrným stresem.
 • Vyzvedává, oceňuje a podporuje vývoj charakterových vlastností a rysů osobnosti, které budou moci uplatnit i v životě – odpovědnost, rozhodnost, cílevědomost.
 • Podporuje zdravý, harmonický, psychický i tělesný vývoj dítěte.
 • Děti jsou vnímány jako individuální osobnosti, účastnící se procesu výchovy a vzdělávání, jako aktivní subjekty
 • Pedagogové využívají silných stránek dítěte pro motivaci a efektivní učení. Posilují slabé stránky dítěte k tomu, co dítě ještě nezná a nezvládá.

DĚTI JSOU PODPOROVÁNY V TĚCHTO SCHOPNOSTECH:

 • přijímat změny a aktivně se s nimi vyrovnávat
 • kriticky myslet a umět si vybírat, nést za svou volbu odpovědnost
 • rozpoznávat problémy a řešit je
 • být tvůrčí, mít představivost
 • sdílet zájem a odpovědnost vůči společenství

HLAVNÍ PRINCIPY PROGRAMU ZAČÍT SPOLU:

A)  Prostředí třídy

 • Prostor třídy je uspořádán tak, aby vznikla tzv. centra aktivity. Svou velikostí, umístěním a vybavením stimulují děti ke hře, činnostem a práci.
 • Děti mají možnost uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností.
 • Mají možnost uplatnit svou vlastní tvořivost a samostatně tak dojít k vlastnímu poznání, všemi smysly.
 • Děti si mohou vybrat činnost, kterou zvládnou, materiál a pomůcky.
 • Zároveň jsou vedeny k rozhodnosti, vytrvalosti a zodpovědnosti – setrváním v dané činnosti, dokončení práce a samostatným úklidem pomůcek.
 • Děti řeší možné, vzniklé konflikty samostatně. Pedagog pouze přihlíží a na požádání dětí poradí, jak konflikt řešit.


B)  Individuální přístup ke každému dítěti

V programu Začít spolu je individuální přístup realizován dvěma základními prostředky:

 • pozorováním
 • tematickým (projektovým) plánováním (vychází z potřeb a zájmů dětí, vyhovuje individuálním vzdělávacím potřebám a možnostem dětí)

Pozorování a plánování pak vytvářejí předpoklad k tomu, aby se individuální přístup projevil ve všech oblastech života třídy, v jejím uspořádání, vzhledu, v denním rozvrhu činností dětí, v nabídce materiálů, v přístupu k dětem a komunikaci s nimi, v hodnocení výsledků, ve spolupráci s rodinou. Jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti. Děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru. Denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich aktuální či aktuálně změněné potřeby.


C)  Integrované učení hrou

Podstata integrovaného učení spočívá v tom, abychom spolu s dětmi ve školce vytvořili prostředí, kdy při jedné přirozené činnosti či hře může dítě rozvíjet všechny své schopnosti, dovednosti a znalosti. Cílem pak je, abychom umožnili dětem poznávat, že všechny jevy a věci jsou navzájem propojeny a tvoří jeden celek. Obsah vzdělávání není rozdělen na jednotlivé výchovné složky s vědomím, že předškolní vzdělávání zasahuje vždy celou osobnost dítěte v jeho rozvoji.
 

D)  Aktivní účast rodiny

Program Začít spolu vychází z předpokladu, že při výchově dítěte má rodina primární a nezastupitelnou roli. Proto je důležité nabídnout rodinám dětí možnost spoluúčasti při výchově v MŠ a také je při ní povzbuzovat – přičemž podstatná část kontaktů mezi školou a rodinou bude neformálního charakteru. Spoluúčast rodičů v programu může probíhat mnoha způsoby. Jsou jimi například:

 • spolupráce rodičů na tématech,
 • tvorba individuálních plánů pro děti,
 • půjčovna knih a hraček,
 • pomoc při akcích pro děti (zahradní slavnost, karneval, výlet, sportovní den…), …

 POPIS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

 • Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit.
 • Specifickou formou představuje didakticky zacílená činnost, ve které pedagog s dítětem naplňuje konkrétní vzdělávací cíle formou záměrného i spontánního učení.
 • Toto učení zakládáme na aktivní účasti dítěte, založené na smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení, zpravidla ve skupinách a individuálně.
 • Omezujeme učení předáváním hotových poznatků a slovních poučení.
 • Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti.
 • Ve vzdělávání mimořádně nadaných, talentovaných dětí nabízíme další aktivity, které jej v jej budou podporovat a jejich nadání dále rozvíjet.
 • Individuálních vzdělávacích plánů využíváme také k rozvoji dětí s odkladem školní docházky.
 • Učitelky s dětmi pracují podle tematických plánů, jejichž téma si děti volí samy.
 • Ve vzdělávání dětí upřednostňujeme rozvíjení smyslového vnímání jako základu veškerého přirozeného poznávání a denně se věnujeme též prevenci vadné výslovnosti – zařazováním logopedických chvilek a rozvíjením komunikativních dovedností dětí.
 • Z pedagogického hlediska jde o program pedocentrický – zaměřený na dítě a na vytvoření prostředí, které by pro něj bylo přirozené (tzv. neohrožující).
 • Formy učení jsou založené na interaktivním procesu učitel – dítě, dítě – dítě, na prožitkovém a kooperativním učení s využitím všech dostupných pomůcek, které jsou k dispozici dětem tak, aby byly co nejméně závislé na pomoci dospělých.
 • K tomuto učení je také přizpůsobeno prostředí obou tříd, které je motivující, a zároveň respektující psychohygienické požadavky na osobnost dítěte (tzv. neohrožující prostředí).

Zdroj: www.zacitspolu.cz