Ateliér, Knihy a písmena, Domácnost, Pokusy a objevy, Voda a písek, Dílna, Kostky a doprava, Manipulační a stolní hry, Dramatika, Hudba, Pohyb a relaxace.

Základním stavebním kamenem programu Začít spolu jsou centra aktivit.

Centra aktivit vytvářejí podnětné učební prostředí, které umožňuje dětem učit se prožitkem, činností a v souvislostech. Činnosti v centrech aktivit spojuje téma, kterým se děti aktuálně zabývají. Takto koncipovaná nabídka umožňuje dětem vybrat si, co odpovídá jejich skutečným potřebám a zájmům, a je klíčovým nástrojem individualizace vzdělávání. Prostředí působí mnohem útulněji, poskytuje “lidský rozměr”, soukromí, bezpečí a současně podporuje skupinové a kooperativní formy výuky. Podnětné prostředí ve třídě je jednou z důležitých podmínek k realizaci myšlenek a požadavků formulovaných v Rámcovém vzdělávacím programu. Pomáhá také propojit učení se skutečným životem díky pomůckám a materiálům, které jsou opravdové a dětem důvěrně známé, takže se tu děti učí v kontextu reálného světa.

Centra aktivit (CA) jsou ohraničené učební prostory, různě tematicky zaměřené a vybavené tak, aby stimulovaly děti k aktivitě, hře a práci. Děti se tu učí na základě vlastní zkušenosti, od sebe navzájem, nápodobou a pozorováním. Tím, že děti pracují v malých skupinkách, mohou spolu přirozeně komunikovat, řešit problémy, rozhodovat se, rozvíjet své vyjadřovací schopnosti, chápat a akceptovat rozdíly mezi lidmi. Jsou tak vedeny k samostatnosti i spolupráci. Mají možnost si svoji práci zorganizovat, rozdělit si role v týmu a naplánovat postup. Činnosti v CA zajišťují skutečnou individualizaci výuky. Učitel zadá úkol, ale je na dítěti, jaký přístup k jeho řešení zvolí. Děti tak mohou snáze uplatnit svůj styl učení a schopnosti. Možnost volby zvyšuje motivaci i odpovědnost za vyřešení úkolu, protože “co jsem si sám vybral/a, dělám raději, než to, co musím”.

Centrum Pokusy a objevy podporuje pozorování, různé pokusy, zkoumání, bádání, objevování a experimentování. Patří sem pozorování přírodních zákonitostí a součástí může být také koutek živé přírody, kde se děti starají o drobná zvířata nebo pěstují rostliny. Výbava centra obsahuje rozmanité pomůcky a nástroje ke zkoumání (lupa, váhy, baterka, lžičky, špejle, provázky, zkumavky, odměrky) a také encyklopedie a naučné knihy. děti objevují její možnosti, hledají cesty pomocí pokusů k dosažení cíle.

Centrum Pohyb a relaxace je určeno pro pořádné vyřádění a uvolnění.
Podporuje hrubou motoriku, přirozený pohyb a fyzické dovednosti.
Zprostředkovává poznávání vlastního těla a jeho možností či limitů.
Podporuje fyzickou pohodu a tělesnou zdatnost. Centrum je vybaveno tělovýchovným náčiním a nářadím a vším, co děti rozpohybuje: míče, švihadla, gumy, balanční systémy, odrážedla.

Centrum Manipulační a stolní hry je zaměřeno především na rozvíjení jemné motoriky, poznávání barev, tvarů a číslic. Rozvíjejí se zde matematické představy, koordinace, myšlení, práce s předlohou, řešení problémů, seskupování, třídění, rozlišování. Trénuje se zaostřování oka a koordinace oko – ruka. Podporuje se soustředěnost se na tvar – velikost a na vztah částí a celku. Vybavení pomůckami je velmi pestré – od různých přírodnin, přes drobné předměty, geometrické tvary až po skládačky, stavebnice a stolní hry.

V centru Kostky a doprava se děti učí vzájemné komunikaci a spolupráci.
Rozvíjejí jemnou i hrubou motoriku, matematické dovednosti, prostorovou orientaci i svoji tvořivost a upevňují znalosti z různých oblastí. Aktivity v centru kostek mohou navazovat na téma, o kterém se děti učí nebo mají charakter konstruktivní činnosti. Centrum je vybaveno stavebnicemi (LEGO, dřevěné, molitanové kostky apod.), dopravními prostředky a značkami.

Centrum Knihy a písmena probouzí zájem dětí o čtení a psaní a podporuje rozvoj “předčtenářské” gramotnosti. Nabízí příležitost nejen k činnostem zaměřeným na čtení či prohlížení knih, ale také k dalším produktivním činnostem, které dětem umožní poznávat svět knih a písmen. Děti zde mohou např. sestavovat slova podle vzoru, psát a kreslit vlastní příběhy, vytvářet tematické plakáty a doplnit je nápisy apod. Toto centrum je místem, kde se děti mohou seznámit s nejrůznějšími pracovními listy a s tím související grafomotorikou a logickými úvahami. V centru najdeme knihy rozmanitých žánrů a náročností, psací náčiní, papíry, formuláře, kalendáře, starý psací stroj nebo tiskárnu.

Centrum Hudba napomáhá k rozvoji myšlení a abstrakce, rozvíjí paměť, motoriku, koordinaci pohybů a jazykový vývoj. Je prostředkem komunikace, zábavy, a relaxace. Hudba je zdrojem emocí a zážitků, pěstuje představivost a podněcuje improvizaci. Centrum hudby bývá vybaveno rytmicko-melodickými nástroji, Orffovými nástroji a nejrůznějšími hudebními nástroji, které si vyrobily samy děti (plechovky, trubičky, nástroje s rýží aj.) Nabídku doplňuje diktafon, CD přehrávač, CD s hudbou, sluchátka, metronom nebo různé formy notových záznamů.

V centru Dramatika probíhají zejména námětové a napodobivé hry, při nichž si děti rozvíjejí komunikační schopnosti, slovní zásobu a paměť. Učí se zde různým sociálním rolím, rozvíjejí emoční inteligenci a citovou stránku osobnosti. Dále zde děti zdokonalují své jazykové schopnosti a inteligenci, představivost a tvořivost. V centru a nalezneme nejrůznější kostýmy, divadelní rekvizity, loutky, maňásky, kulisy, velké kusy látek, šátky, oděvy pro panenky, kočárky, zvonek, mikrofon…

V centru Dílna děti pracují s materiály a nástroji, se kterými se setkávají v dílnách svých rodičů a prarodičů. Děti mohou zatloukat, řezat, šroubovat, montovat a demontovat různé předměty. Toto centrum opět propojuje učení s reálným životem. Základem dílny je stabilní ponk a svěrák.
Součástí vybavení jsou kladívka, hřebíky, šroubky, pilky, kleště, šroubováky, matice, lepidla, provázky, spojovací plastové pásky, rukavice, ochranné brýle, zástěra, odřezky dřeva, špalíčky, drátky, kartony, tužky, papíry a různé předměty na opravu.

Centrum Ateliér umožňuje dětem vyjádřit svobodně své pocity, dojmy a zážitky prostřednictvím tvořivých činností. Děti zde mají prostor k rozvoji fantazie. Ateliér rozvíjí vztah k umění, cítění estetické i hudební, vnímání světa, jemnou a hrubou motoriku, vnímání barev, tvarů, prostoru, ale také sociální dovednosti, spolupráci a komunikaci. V centru je k dispozici rozličný výtvarný materiál, modelovací hmota, hlína, špachtle, čtvrtky a papíry různých velikostí, barev a kvality lepidla, stužky, zbytky látek, klubíčka vlny, bavlnky, balící papíry, staré časopisy a noviny. Patří sem také malířské stojany různých velikostí a dětské knihy o výtvarném umění.

Hry s vodou a pískem v centru Voda a písek podporují smyslový rozvoj dítěte, podporují také tělesný rozvoj, koordinaci svalů celého těla a jemnou motoriku, rozvíjí polytechnické vzdělávání. Jedná se o velký speciální box, ve kterém je umístěna vana rozdělená na 2 části – vodu a písek. Ve spodní části si děti odkládají nejrůznější pomůcky do hry/tvorby – bábovičky, lopatky, odměrky, stříkačky, nejrůznější přírodniny, aj.