Ranní úkol

 • před vstupem do třídy čeká na děti a jejich rodiče obvykle ranní úkol
 • úkol se vztahuje k právě probíranému tématu
 • úkol podporuje spolupráci dítěte s rodičem a procvičuje různé dovednosti
 • usnadňuje také příchod dítěte do MŠ

Ranní kruh

 • zde se odehrávají třídní rituály (vzájemné pozdravení, seznámení s programem na daný den, sdílení zážitků, plánování činností apod.)
 • podpora respektu k mluvčímu, naslouchání jeden druhému, dodržování společně domluvených pravidel, vyjadřování svých pocitů a názorů
 • učíme se zde básničky, písničky, cvičíme a hrajeme různé společné hry

Práce v centrech aktivit (CA) – nepřímo řízené činnosti (RVP PV)

 • jedná se o integrovanou tematickou výuku v Centrech aktivit
 • činnosti v CA se vztahují k aktuálnímu tématu
 • činnosti jsou připraveny tak, aby děti vedly ke spolupráci a vzájemnému učení, nabízely možnost volit úkoly různé náročnosti a aby respektovaly individuální styly učení a potřeby dětí
 • CA si děti vybírají podle předem dohodnutých pravidel
 • v jednu chvíli ve třídě pracují děti na různých činnostech v různých centrech na jedno téma

Hodnotící kruh

 • na závěr dne se všichni opět sejdeme v kruhu
 • děti představují výsledky své práce, hodnotí, co a jak se jim dařilo/nedařilo a proč, sdílejí svoje zkušenosti, inspirují další děti, které budou v centru pracovat
 • učí se hodnotit a prezentovat svoji práci, ale také ocenit druhé